Tác giả

Tường Minh

Tường Minh
“Công nhân tại 4231 và Cộng tác viên tại báo Thể thao & Văn hóa”
Số bài đã viết: 337
Phát bóng lên ^